Årsredovisning 2013

BOKSLUT

4. Förvärv och avyttringar


2013

Royal Copenhagen

Den 4.12013 förvärvade Fiskars 100 % av aktierna i Royal Copenhagen A/S och Royal Scandinavian Modern KK Japan från Royal Scandinavia A/S, vars kontrollerande moderbolag var det danska riskkapitalbolaget Axcel. Den totala köpeskillingen (skuldfritt bolagsvärde) för aktierna var 490 milj. danska kronor, vilket motsvarar ca 66 milj. euro, minus justeringar för nettoskuld och rörelsekapital när transaktionen slutfördes. Transaktionen finansierades med Fiskars befintliga krediter.


Efter att transaktionen slutförts blev Royal Copenhagen en del av Fiskars affärsområde Hem. Den efter förvärvet i totalresultatet ingående omsättningen för räkenskapsperioden var 73 milj. euro och vinsten 5 milj. euro.


Kostnaderna för de förvärvsrelaterade rådginvnings- och värderingstjänsterna uppgick till 1,2 milj. euro, varav 1,1 milj. redovisades år 2012 och 0,1 milj. euro under det första kvartalet 2013. Kostnaderna ingår i posten "Administrationskostnader" i koncernens resultaträkning. Goodwill, som uppgick till 27,4 milj. euro, uppkom på grund av att Fiskars position förstäktes både i de Nordiska länderna och i Asien, där Royal Copenhagen är en av de ledande varumärkena inom dukning. Goodwill är inte avdragsbar i beskattningen.


De slutgiltiga anskaffade tillgångarna, övertagna skulderna, vederlaget för anskaffningen och goodwillvärdet vid förvärvstidpunkten var följande:


milj. euro
Immateriella anläggningstillgångar (utan goodwill) 22,1
Materiella anläggningstillgångar 10,9
Finansiella tillgångar 4,2
Uppskjutna skattefordringar 11,8
Långfristiga anläggningstillgångar sammanlagt 48,9


Varulager 7,9
Kundfordringar och övriga fordringar 14,5
Likvida medel 2,7
Kortfristiga tillgångar sammanlagt 25,1
Räntebärande främmande kapital 19,9
Räntefria skulder 1,5
Uppskjutna skatteskulder 5,5
Pensionsförpliktelser och övriga avsättningar 2,8
Långfristiga skulder sammanlagt 29,7


Räntebärande främmande kapital 4,3
Leverantörskulder och övriga kortfristiga skulder 14,5
Kortfristiga skulder sammanlagt 18,9


Innehav utan bestämmande inflytande* 0,8
Nettotillgångar 24,6
Vederlaget för anskaffningen 52,0
Goodwill 27,4


Den övertagna verksamheten har konsoliderats i koncernbokslutet från och med 4.1.2013.


* Värdet på icke-kontrollerande intresse har uppskattats till ett belopp, som motsvarar det icke-kontrollerande intressets andel av identifierbara nettotillgångar


Avyttringen av den brittiska Sankey-verksamheten

Fiskars sålde 31.12.2013 sin brittiska Sankey-verksamhet, som tillverkade trädgårdskrukor och vattenbehållare, samt relaterade tillverkningstillgångar, till Strata Products Ltd. Avyttringen utgör en del av Fiskars omstruktureringsprogram EMEA 2015, vars syfte är att optimera Fiskars leveranskedja och anpassa säljenheterna i regionen till företagets affärsmodell. Sankey-verksamhetens omsättning upgick till 8,5 milj. euro år 2013.2012

Försäljning av Wärtsilä aktier

Fiskars dotterbolag Avlis AB sålde i april 2012 2,1 % av aktierna i Wärtsilä till Investor till kursen 30,90 euro per Wärtsiläaktie för totalt cirka 126,8 miljoner euro. Fiskars innehav i Wärtsilä uppgår till 13,0 % av aktier och röster. Wärtsilä kommer att fortsätta att utgöra ett rapporterande operativt segment för Fiskars och behandlas som ett intresseföretag, eftersom Fiskars anser att det fortsätter att ha betydande inflytande i Wärtsilä.År 2012 gjordes inga förvärv.