Årsredovisning 2013

BOKSLUT

5. Övriga rörelseintäkter


milj. euro 2013 2012
Vinster från avyttring av anläggningstillgångar 0,3 0,2
Hyresintäkter 0,6 0,6
Intäkter från avyttrad verksamhet 0,5
Royaltyintäkter 0,7
Upplösning av en reserv avseende avyttringen av Silva
0,8
Övriga intäkter 1,1 0,5
Totalt 3,1 2,1