Årsredovisning 2013

BOKSLUT

6. Rörelsekostnader


Rörelsens kostnader per kostnadsslag

milj. euro 2013 2012
Råvaror och förnödenheter 377,8 368,7
Förändring av lager 5,0 0,9
Personalkostnader 202,1 173,3
Avskrivningar 25,5 21,9
Nedskrivningar 3,7
Externa tjänster 66,7 55,6
Övriga kostnader 59,9 65,6
Totalt 740,7 686,0Från och med 1 januari 2013 har Fiskars ändrat redovisningsprincip avseende klassificeringen av vissa kostnader för produktutveckling och siffrorna för jämförelseperioderna har räknats om. Detta minskade kostnaden för sålda varor och ökade forsknings- och utvecklingskostnaderna med 2,1 milj. euro år 2012.Rapporterad Omklassificerad

2012 2012
Kostnad för sålda varor -475,4 -473,2
Forsknings- och utvecklingskostnader -8,1 -10,3Övriga rörelsekostnader

milj. euro 2013 2012
Försäljningsförlust på anläggningstillgångar 0,0 0,0
Utrangering av anläggningstillgångar 0,5 0,1
Övriga kostnader 1,0 0,0
Totalt 1,5 0,1

Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar per anläggningstillgångsgrupp

milj. euro 2013 2012
Jord- och vattenområden 0,8
Byggnader 3,4 3,9
Maskiner och inventarier 14,5 12,9
Immateriella tillgångar 6,3 4,7
Förvaltningsfastigheter 0,4 0,4
Goodwill nedskrivning 3,7
Totalt 29,2 21,9Arvoden och ersättningar till revisorer

milj. euro 2013 2012
Revisionsuppdrag 0,8 0,7
Intyg och utlåtanden 0,0 0,1
Skatterådgivning 0,5 0,3
Andra uppdrag 0,3 0,4
Totalt 1,6 1,5Auktoriserad revisor för åren 2012 och 2013 var KPMG.