Årsredovisning 2013

BOKSLUT

7. Personalkostnader och antal anställda


Personalkostnader

milj. euro 2013 2012
Löner och ersättningar 157,9 138,3
Övriga lönebikostnader 20,9 18,2
Pensionskostnader, avgiftsbestämda 17,1 16,2
Pensionskostnader, förmånsbestämda 0,5 -0,8
Övriga förmåner efter anställningens upphörande 1,1 0,9
Gottgörelse för uppsägning 4,5 0,5
Totalt 202,1 173,3


Personalantal vid periodens slut


2013 2012
Finland 1 582 1 610
Övriga Europa 1 277 1 123
USA 578 533
Thailand 424 13
Övriga 469 170
Totalt 4 330 3 449


Personalantal (FTE) i genomsnitt


2013 2012
Direkta 1 504 1 233
Indirekta 2 583 2 131
Totalt 4 087 3 364Fiskars använder följande definitioner i rapporteringen av antalet anställda:

Personalantal vid periodens slut = antalet aktiva anställda i lönebokföringen i slutet av perioden

Personalantal (FTE) i genomsnitt = antalet anställda omräknat till heltidsanställda på basen av arbetstimmar under perioden

Direkta = produktionsarbetare

Indirekta = övriga (exkl. produktionsarbetare)