Årsredovisning 2013

BOKSLUT

8. Finansiella intäkter och kostnader


milj. euro 2013 2012
Reavinst av Wärtsiläaktier
87,0
Dividendinkomst från aktier till verkligt värde med resultatinverkan 0,0 0,0
Ränteintäkter från likvida medel
0,3
Nettovärdeförändringar vid omvärdering till verkligt värde av finansiella tillgångar med resultatinverkan 1,1 0,8
Vinst från derivatinstrument värderade till verkligt värde med resultatinverkan 0,5
Vinst från valutakursförändringar, övriga 0,3 0,1
Finansiella intäkter sammanlagt 1,9 88,2Räntekostnader på lån värderade till den periodiserade anskaffningsutgiften -3,9 -3,4
Räntekostnader på finansiell leasing värderat till den periodiserade anskaffningsutgiften -0,5 -0,6
Förlust från derivatinstrument värderade till verkligt värde med resultatinverkan
-0,1
Förlust på säkring av valutakursförändringar på kommersiella kassaflöden -0,9 -0,2
Övriga finansiella kostnader -0,8 -0,7
Finansiella kostnader totalt -6,2 -5,0Finansiella intäkter och kostnader totalt -4,3 83,2