Årsredovisning 2013

BOKSLUT

9. Inkomstskatter


Inkomstskatter i resultaträkning

milj. euro 2013 2012
Periodens skattekostnad -19,4 -20,7
Skatter hänförliga till tidigare år 0,6 -0,1
Förändring i uppskjuten skatt 4,4 -0,7
Inkomstskatt sammanlagt -14,3 -21,5
Avstämning av effektiv skattesats

milj. euro 2013 2012
Gällande skattesats för moderbolaget 24,5 % 24,5 %
Resultat före skatt 108,3 200,4
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -26,5 -49,1
Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag -1,5 -4,0
Skatter hänförliga till tidigare år 0,6 -0,1
Justering för intresseföretagets inverkan 11,2 11,7
Försäljning av Wärtsiläaktier
22,9
Justeringar till verkligt värde och övriga ej skattepliktiga intäkter 0,3 1,0
Ej avdragsbara kostnader -0,9 -0,9
Effekt av ändrade skattesatser 6,9 0,0
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -4,2 -3,5
Förändring i värderingen av skattefordringar -0,8 0,5
Övriga förändringar i uppskjuten skatt 0,6 0,0
Redovisad effektiv skatt -14,3 -21,5
Skatter i periodens övriga totalresultat

2013


milj. euro Totalt Skatt Netto
Omräkningsdifferenser -8,5
-8,5
Förändringar i intresseföretag redovisade mot övrigt totalresultat -13,9
-13,9
Kassaflödessäkringar 0,8 -0,3 0,5
Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda pensionsplaner -0,2 0,0 -0,2
Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda pensionsplaner, intresseföretag -5,6
-5,6
Periodens övriga totalresultat -27,5 -0,2 -27,7
2012


milj. euro Totalt Skatt Netto
Omräkningsdifferenser -1,0
-1,0
Förändringar i intresseföretag redovisade mot övrigt totalresultat 0,1
0,1
Kassaflödessäkringar -1,1 0,3 -0,8
Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda pensionsplaner -0,8 0,3 -0,5
Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda pensionsplaner, intresseföretag


Periodens övriga totalresultat -2,8 0,6 -2,2

Uppskjutna inkomstskatter i balansräkning

2013


Redovisade uppskjutna


Överföringar

skattefordringar
Redovisats i Redovisats och Förvärvresultat- i övrigt omräknings- och
milj. euro 1.1.2013 räkningen totalresultat differens avyttringar 31.12.2013
Pensionsavsättningar 2,7 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 2,3
Avsättningar och periodiseringar 10,1 -1,1
5,5 2,0 16,5
Konsoliderings- och elimineringseffekter 0,5 -0,6
0,4 -0,3 0,0
Avskrivningsdifferenser 0,6 -0,1
0,0 3,1 3,5
Underskottsavdrag inklusive omväderingsavdrag 8,6 -1,5
1,2 5,1 13,5
Övriga temporära skillnader 6,1 -0,6 -0,3 -5,4 0,3 0,2
Redovisade uppskjutna skattefordringar sammanlagt 28,6 -3,9 -0,4 1,6 10,3 36,1
Nettats mot redovisade uppskjutna skatteskulder -2,9 -1,9


-4,8
Redovisade uppskjutna skattefordringar, netto 25,8 -5,9 -0,4 1,6 10,3 31,3
Redovisade uppskjutna


Överföringar

skatteskulder
Redovisats i Redovisats och Förvärvresultat- i övrigt omräknings- och
milj. euro 1.1.2013 räkningen totalresultat differens avyttringar 31.12.2013
Avskrivningsdifferenser 3,6 0,1
0,2
3,9
Förändring av gängse värden 13,0 -3,2


9,8
Konsoliderings- och elimineringseffekter* 26,0 -5,8
0,6 5,4 26,3
Övriga temporära skillnader 4,6 0,5 -0,2 -0,2
4,7
Redovisade uppskjutna skatteskulder sammanlagt 47,1 -8,3 -0,2 0,6 5,4 44,6
Nettats mot redovisade uppskjutna skattefordringar -2,9 -1,9


-4,8
Redovisade uppskjutna skatteskulder, netto 44,3 -10,3 -0,2 0,6 5,4 39,8
Skattefordringar (+) / -skulder (-), netto -18,5-8,5
* Består i huvudsak av justeringar till gängse värde i företagsförvärv.
2012


Redovisade uppskjutnaÖverföringar
skattefordringar

Redovisats i Redovisats och
resultat- i övrigt omräknings-
milj. euro 1.1.2012 räkningen totalresultat differens 31.12.2012
Pensionsavsättningar 2,6 0,0 0,2 -0,0 2,7
Avsättningar och periodiseringar 10,0 0,2
-0,0 10,1
Konsoliderings- och elimineringseffekter 1,3 -0,6
-0,2 0,5
Avskrivningsdifferenser 0,7 -0,1
0,0 0,6
Underskottsavdrag inklusive omväderingsavdrag
7,1 0,6
0,9 8,6
Övriga temporära skillnader 6,1 0,8 0,2 -1,0 6,1
Redovisade uppskjutna skattefordringar sammanlagt 27,8 0,8 0,4 -0,4 28,6
Nettats mot redovisade uppskjutna skatteskulder -0,8 -2,1
0,0 -2,9
Redovisade uppskjutna skattefordringar, netto 27,0 -1,3 0,4 -0,4 25,8
Redovisade uppskjutnaÖverföringar
skatteskulder

Redovisats i Redovisats och
resultat- i övrigt omräknings-
milj. euro 1.1.2012 räkningen totalresultat differens 31.12.2012
Avskrivningsdifferenser 4,5 -0,6
-0,4 3,6
Förändring av gängse värden 11,5 1,5

13,0
Konsoliderings- och elimineringseffekter* 26,4 -0,3

26,0
Övriga temporära skillnader 3,5 0,9 -0,2 0,4 4,6
Redovisade uppskjutna skatteskulder sammanlagt 45,8 1,6 -0,2 -0,0 47,1
Nettats mot redovisade uppskjutna skattefordringar -0,8 -2,1
0,0 -2,9
Redovisade uppskjutna skatteskulder, netto 45,0 -0,5 -0,2 -0,0 44,3
Skattefordringar (+) / -skulder (-), netto -18,0


-18,5
* Består i huvudsak av justeringar till gängse värde i företagsförvärv.


Redovisade uppskjutna skattefordringar och -skatteskulder nettas mot varandra, i de fall där det existerar en laglig rätt att kvitta skattefordringar mot skatteskulder och där de periodiserade inkomstskatterna hänför sig till samma skattemyndighet. Koncernen har full kontroll över när dividendutbetalningar görs i dotterbolag och därför har ingen uppskjuten skatteskuld redovisats. Intresseföretaget Wärtsilä är ett börsbolag och dess dividendutdelning är skattefri för Fiskars. Skatter som hänför sig till kassaflödessäkringar och försäkringsmatematiska vinster och förluster har redovisats i övrigt totalresultat. Koncernen har i slutet av räkenskapsperioden tillgång till underskottsavdrag inklusive omvärderingsavdrag och därtill hänförliga skattefordringar för 13,5 milj. euro (8,6). Omvärderingen av skattefordringar har redovisats mot skattefordringar i avsikt att säkerställa att förväntade framtida vinster motsvarar nivån av fastställda förluster. Underskottsavdragen hänförliga till fastställda förluster minskat med omvärderingsreserveringen förfaller inte under de närmaste fem åren. En specificering av de skatter som redovisats i resultaträkningen återfinns tidigare i denna not 9.