Årsredovisning 2013

BOKSLUT

Moderbolagets balansräkning


euro Not 31.12.2013
31.12.2012AktivaBESTÅENDE AKTIVA
Immateriella anläggningstillgångar 10 523 280,91
492 794,31Materiella anläggningstillgångar 11
Jord- och vattenområden
15 487 691,33
15 456 681,34

Byggnader
13 604 856,42
13 983 471,06

Maskiner och inventarier
1 316 347,96
1 233 656,44

Pågående nyanläggningar
515 135,27
462 376,38
Materiella anläggningstillgångar sammanlagt
30 924 030,98
31 136 185,22Placeringar 12
Dotterbolagsaktier
827 309 797,36
880 487 444,36

Fordringar hos bolag inom samma koncern
3 700 000,00
2 174 300,00

Övriga aktier och andelar
6 057 492,53
6 326 313,57
Placeringar sammanlagt
837 067 289,89
888 988 057,93Bestående aktiva sammanlagt
868 514 601,78 76 % 920 617 037,46 81 %RÖRLIGA AKTIVA
Varulager 13 172 436,75
166 910,78Långristiga lånefordringar
17 805,22
22 805,22Kortfristiga fordringar

Försäljningsfordringar
105 957,62
163 060,08

Fordringar på koncernbolag 14 272 595 762,36
218 605 412,76

Övriga fordringar
88 850,32
144 734,56

Resultatregleringar 15 1 614 373,50
1 352 879,21
Kortfristiga fordringar sammanlagt
274 404 943,80
220 266 086,61Kassa och bank 16 1 704 278,84
1 629 990,00Rörliga aktiva sammanlagt
276 299 464,61 24 % 222 085 792,61 19 %Aktiva sammanlagt
1 144 814 066,39 100 % 1 142 702 830,07 100 %PassivaEGET KAPITAL 17
Aktiekapital
77 510 200,00
77 510 200,00

Uppskrivningsfond
3 789 720,00
3 789 720,00

Egna aktier
0,00
-864 706,21

Övriga fonder
3 204 313,18
3 204 313,18

Balanserad vinst från tidigare år
725 556 878,09
337 427 893,38

Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
96 948 896,60
442 232 098,22
Eget kapital sammanlagt
907 010 007,87 79 % 863 299 518,57 76 %ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER 17 406 365,81
622 913,84FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt 19
Lån från penninginrättningar
52 499 658,69
63 868 804,00
Långfristigt eget kapital sammanlagt
52 499 658,69
63 868 804,00Kortfristigt

Lån från penninginrättningar
100 621 583,70
15 621 992,49

Leverantörsskulder
891 213,50
485 350,16

Skulder till koncernbolag 20 75 001 789,66
190 678 343,45

Skatteskulder
1 934 028,63
1 022 583,06

Övriga skulder
3 443 461,83
3 192 240,47

Resultatregleringar 21 3 005 956,70
3 911 084,03
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
184 898 034,02
214 911 593,66Främmande kapital sammanlagt
237 397 692,71 21 % 278 780 397,66 24 %Passiva sammanlagt
1 144 814 066,39 100 % 1 142 702 830,07 100 %