Årsredovisning 2013

BOKSLUT

Moderbolagets kassaflödesanalys


euro 2013 2012
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET
Vinst (förlust) före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter 101 775 754,76 446 394 047,76
Justeringar
Avskrivningar och nedskrivningar 1 410 224,51 1 616 884,47

Intäkter från placeringar -35 346,87 -115 273,50
Ränteintäkter och dividender -91 294 133,15 -63 453 940,33
Räntekostnader 9 345 863,39 3 638 451,83

Förändring av avsättningar och övriga affärsposter utan kassaflödespåverkan -13 431 400,00 -383 116 291,26
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 7 770 962,64 4 963 878,97
Förändring av rörelsekapital
Förändring av räntefria fordringar -489 221,57 808 256,51

Förändring av varulager -5 525,97 67 558,21

Förändring av räntefria skulder 2 229 623,05 -5 763 324,04
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansposter och skatter 9 505 838,15 76 369,65
Erhållna dividendinkomster 17 900 075,00 60 302 231,32
Erhållna finansieringsinkomster 3 723 963,06 2 747 212,84
Betalda finansieringskostnader -3 519 162,65 -4 053 880,75
Betald inkomstskatt -4 119 981,09 -1 551 213,62
Kassaflöde från löpande verksamhet (A) 23 490 732,47 57 520 719,44
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Återbetalning av eget kapital från dotterbolag 122 641 347,00 81 068 283,68
Investeringar i finansiella tillgångar -107 156,25 -207 373,61
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -1 271 234,50 -803 316,48
Försäljning av anläggningstillgångar 78 024,50 151 915,70
Överlåtelse av övriga placeringar 375 977,29 311,09
Förändring av långfristiga lånefordringar -1 520 700,00 2 997 936,66
Kassaflöde från investeringar (B) 120 196 258,04 83 207 757,04
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Förändring av kortfristiga skulder -39 623 661,44 -64 429 668,40
Förändring av kortfristiga fordringar -64 742 945,56 32 362 528,84
Dividendutdelning -53 227 302,70 -112 186 960,94
Erhållna/givna koncernbidrag 13 981 208,03 4 667 800,00
Kassaflöde från finansiering (C) -143 612 701,67 -139 586 300,50
Förändring av likvida medel (A+B+C) 74 288,84 1 142 175,98
Likvida medel, periodens början 1 629 990,00 487 814,02
Likvida medel, periodens slut 1 704 278,84 1 629 990,00