Årsredovisning 2013

BOKSLUT

MODERBOLAGETS BOKSLUT, FASModerbolagets resultaträkning


euro Not 2013
2012
Omsättning 2 25 152 433,21
25 962 621,01
Kostnad för sålda varor 4 -3 395 767,13
-3 927 128,83
Bruttobidrag
21 756 666,08 86 % 22 035 492,18 85 %


Administrationskostnader 4 -15 408 460,72
-18 796 184,84
Övriga rörelseintäkter 3 60 620,46
225 550,48
Övriga rörelsekostnader 4 -24 720,35
-17 506,59
Rörelsevinst
6 384 105,47 25 % 3 447 351,23 13 %


Finansiella intäkter och kostnader 7 81 948 269,76
428 965 488,50
Vinst (förlust) före extraordinära poster
88 332 375,23
432 412 839,73


Extraordinära poster 8 13 431 400,00
13 981 208,03
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter
101 763 775,23
446 394 047,76


Bokslutsdispositioner
216 548,03
402 847,14
Direkta skatter 9 -5 031 426,66
-4 564 796,68


Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
96 948 896,60
442 232 098,22