Årsredovisning 2013

BOKSLUT

NOTER TILL MODERBOLAGETS BOKSLUT

1. Moderbolagets redovisningsprinciper, FAS

Fiskars Oyj Abp:s bokslut har uppgjorts i enlighet med bokföringslagen och –författningen och övriga i Finland gällande redovisningsstadganden (Finnish Accounting Standards, FAS). Bokslutet har uppgjorts i euro.

Vid uppgörande av bokslut måste bolagets ledning, i enlighet med gällande stadganden och god bokföringssed, göra uppskattningar och antaganden som påverkar värdering och periodisering av bokslutsposter. Utfallet kan avvika från gjorda uppskattningar.

Transaktioner i utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta bokförs till transaktionsdagens kurs. Fordringar och skulder i valuta har upptagits till balansdagens kurs. Derivatinstrument är värderade till verkligt värde och förändringar i värdet redovisas via resultaträkningen.

Omsättning

Vid beräkning av omsättningen har försäljningsintäkterna minskats med indirekt skatt och beviljade rabatter samt valutakursdifferenser i anslutning till försäljning. Intäkter för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när alla väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen d.v.s när varan har levererats i enlighet med leveransvillkoren. Royaltyintäkter för Fiskars varumärken redovisas som omsättning.

Leasing

Leasingbetalningar har kostnadsförts då de uppkommit. Framtida leasingbetalningar har redovisats som eventualförpliktelser. Leasingintäkter har redovisats som omsättning då företaget har varit utarrenderare.

Pensionsåtaganden

Pensionsplanerna för i Finland anställd personal har huvudsakligen skötts genom teckning av försäkringar i pensionsförsäkringsbolag.

Extraordinära intäkter och kostnader

Koncernbidrag, fusionsvinster och -förluster samt likvidationsvinster och -förluster redovisas som extraordinära intäkter och kostnader.

Inkomstskatter

Inkomstskatter utgörs av årets inkomstskatter, uträknade på basen av gällande finsk skattelagstiftning samt rättelser av skatter för tidigare år. Moderbolaget bokför inga latenta skatter som fristående enhet.


Bestående aktiva

Bestående aktiva upptas i balansräkningen till sin direkta anskaffningsutgift minskad med ackumulerade avskrivningar enligt plan. I balansvärdena för vissa markområden ingår uppskrivningar.

Uppskrivningarna grundar sig på verkliga värden vid uppskrivningstidpunkten. Vid minskning av marknadsvärdet återförs uppskrivningen. När uppskrivningen realiseras överförs motsvarande belopp från uppskrivningsfond till balanserad vinst.

Bestående aktiva avskrivs enligt plan, som baserar sig på den ekonomiska livslängden. Allmänna riktlinjer för avskrivningstider är:

  • Utgifter med lång verkningstid
3–10 år
  • Byggnader
20–40 år
  • Transportmedel
4 år
  • Maskiner och inventarier
3–10 år
  • Jord- och vattenområden
Avskrivs inte

Investeringar i dotterbolag upptas i balansräkningen till ursprunglig anskaffningsutgift eller till nedskrivet gängse värde, om värdet minskat betydligt och bestående. Nedskrivning kan återföras ända till ursprunglig anskaffningskostnad när investeringens värde har återgått.

Rörliga aktiva

Omsättningstillgångarna värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsutgiften innehåller både direkta och indirekta kostnader. Vid beräkning av lagervärdet tillämpas first-in first-out (FIFO)-principen. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset efter avdrag för kostnader för försäljning.

Fordringar

Fordringar värderas till anskaffningsutgift eller till ett sannolikt lägre värde.

Avsättningar

Avsättningar upptas för sådana framtida utgifter och förluster till vilka man förbundit sig eller vilka annars bedöms sannolika.

Ackumulerade bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner utgörs av avskrivningar över plan.