Årsredovisning 2013

BOKSLUT

11. Materiella anläggningstillgångar


2013

Jord- och
Maskiner Pågående

vatten-
och nyan-
euro områden Byggnader inventarier läggningar Sammanlagt
Anskaffningsvärde 1.1. 5 740 222,34 35 248 885,48 5 216 808,33 462 376,38 46 668 292,53
Ökningar 31 853,00 647 563,83 163 484,27 302 141,16 1 145 042,26
Minskningar -843,01 -23 630,19 -88 897,70
-113 370,90
Överföringar
75 187,16 174 195,11 -249 382,27 0,00
Anskaffningsvärde 31.12. 5 771 232,33 35 948 006,28 5 465 590,01 515 135,27 47 699 963,89


Ackumulerade avskrivningar 1.1.
21 265 414,42 3 983 151,89
25 248 566,31
Periodens avskrivningar
1 087 595,63 236 067,37
1 323 663,00
Minskningar
-9 860,19 -69 977,21
-79 837,40
Ackumulerade avskrivningar 31.12.
22 343 149,86 4 149 242,05
26 492 391,91


Uppskrivningar 1.1. 9 716 459,00


9 716 459,00
Uppskrivningar 31.12. 9 716 459,00


9 716 459,00


Bokföringsvärde 31.12.2013 15 487 691,33 13 604 856,42 1 316 347,96 515 135,27 30 924 030,98


2012

Jord- och
Maskiner Pågående

vatten-
och nyan-
euro områden Byggnader inventarier läggningar Sammanlagt
Anskaffningsvärde 1.1. 5 738 638,84 33 972 592,37 5 395 147,18 978 494,87 46 084 873,26
Ökningar 182,00 462 082,77 12 172,19 311 285,52 785 722,48
Minskningar -1 280,35 -1 830,90 -202 090,84
-205 202,09
Överföringar 2 681,85 816 041,24 11 579,80 -827 404,01 2 898,88
Anskaffningsvärde 31.12. 5 740 222,34 35 248 885,48 5 216 808,33 462 376,38 46 668 292,53


Ackumulerade avskrivningar 1.1.
20 117 777,76 3 838 236,50
23 956 014,26
Periodens avskrivningar
1 154 093,97 305 554,53
1 459 648,50
Minskningar
-1 519,81 -165 576,64
-167 096,45
Överföringar
-4 937,50 4 937,50
0,00
Ackumulerade avskrivningar 31.12.
21 265 414,42 3 983 151,89
25 248 566,31


Uppskrivningar 1.1. 9 716 459,00


9 716 459,00
Uppskrivningar 31.12. 9 716 459,00


9 716 459,00


Bokföringsvärde 31.12.2012 15 456 681,34 13 983 471,06 1 233 656,44 462 376,38 31 136 185,22