Årsredovisning 2013

BOKSLUT

19. Långfristiga skulder som förfaller senare än efter fem år


euro 2013 2012
Lån från penninginrättningar 52 499 658,69 30 000 000,00


20. Skulder till koncernbolag


euro 2013 2012
Leverantörsskulder 330 634,32
Övriga skulder 71 483 523,70 185 758 865,82
Resultatregleringar 3 187 631,64 4 919 477,63
Sammanlagt 31.12. 75 001 789,66 190 678 343,45


21. Resultatregleringar


euro 2013 2012
Räntor 946 432,34 924 540,05
Löner och sociala kostnader 1 757 650,78 2 088 536,00
Periodisering av inköp m.m. 301 873,58 898 007,98
Sammanlagt 31.12. 3 005 956,70 3 911 084,03


22. Leasingbetalningar nästa och därpå följande år


euro 2013 2012
Utbetalningar inom 1 år 109 281,51 807 662,00
Senare utbetalningar 146 858,90 2 158 069,00
Sammanlagt 31.12. 256 140,41 2 965 731,00


23. Ansvarsförbildelser


euro 2013 2012
Som säkerhet för egna förbindelser 908 216,00 712 541,00
Leasing- och hyresansvar 256 140,41 2 965 731,00
Garantier som säkerhet för koncernbolagens ansvar 13 908 947,00 12 151 314,00
Sammanlagt 31.12. 15 073 303,41 15 829 586,00