Årsredovisning 2013

BOKSLUT

2. Omsättning


euro 2013 2012
Royaltyintäkter 19 427 672,10 20 933 236,43
Hyresintäkter 3 180 797,22 2 986 836,26
Övriga 2 543 963,89 2 042 548,32
Sammanlagt 25 152 433,21 25 962 621,01


3. Övriga rörelseintäkter


euro 2013 2012
Försäljningsvinst på anläggningstillgångar 60 067,22 132 780,09
Övriga intäkter 553,24 92 770,39
Sammanlagt 60 620,46 225 550,48


4. Övriga rörelsekostnader


Rörelsens kostnader per kostnadsslag

euro 2013 2012
Råvaror och förnödenheter 155 490,24 164 209,17
Förändring av lager -5 525,97 67 558,21
Personalkostnader 7 620 488,07 7 062 554,75
Avskrivningar och nedskrivningar 1 410 224,51 1 616 884,47
Externa tjänster 4 530 375,25 8 806 340,00
Övriga 5 093 175,75 5 005 767,07
Totalt 18 804 227,85 22 723 313,67


Rörelsekostnader

euro 2013 2012
Försäljningsförlust på anläggningstillgångar 24 720,35 17 506,59
Sammanlagt 24 720,35 17 506,59