Årsredovisning 2013

BOKSLUT

5. Arvoden och ersättningar till revisorer


euro 2013 2012
Revisionsuppdrag 87 314,74 88 258,00
Skatterådgivning 371 741,01 143 080,66
Andra uppdrag 187 763,63 392 853,00
Sammanlagt 646 819,38 624 191,66


6. Löner och antal anställda


Löner och arvoden

euro 2013 2012
Löner och arvoden 5 542 391,13 5 030 284,56
Pensionskostnader 1 119 289,78 1 042 747,58
Lönebikostnader 958 807,16 989 522,61
Sammanlagt 7 620 488,07 7 062 554,75Antal anställda


2013 2012
I genomsnitt (FTE) 49 52
Vid slutet av perioden 44 49