Årsredovisning 2013

BOKSLUT

7. Finansiella intäkter och kostnader


euro 2013 2012
Dividendintäkter

Från koncernbolag 87 363 700,00 60 301 716,32

Från övriga 75,00 515,00
Dividendintäkter sammanlagt 87 363 775,00 60 302 231,32
Ränteintäkter från placeringar

Från koncernbolag 3 724 404,26 2 943 879,79
Ränteintäkter från långfristiga placeringar sammanlagt 3 724 404,26 2 943 879,79
Övriga ränte- och finansiella intäkter

Från övriga 1 222 517,40 437 911,63
Övriga ränte- och finansiella intäkter sammanlagt 1 222 517,40 437 911,63
Ränte- och finansiella intäkter sammanlagt 4 946 921,66 3 381 791,42
Uppskrivning av långfristiga placeringar

Av koncernbolag*
369 150 000,00
Uppskrivning av långfristiga placeringar sammanlagt
369 150 000,00
* Nedskrivningen av bokföringsvärdet på Avlis AB:s aktier, som gjordes år 2008, har återförts till sitt ursprungliga anskaffningsvärde.

Avlis AB är Fiskars Oyj Abp:s dotterbolag.


Ränte- och övriga finansiella kostnader


Till koncernbolag


Räntekostnader -371 023,18 -881 953,47

Kreditförlustreservering -6 822 218,57

Räntekostnader till övriga -3 169 185,15 -2 986 580,77
Ränte- och övriga finansiella kostnader sammanlagt -10 362 426,90 -3 868 534,24
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 81 948 269,76 428 965 488,50
I finansiella intäkter och kostnader ingår kursdifferenser, netto 1 016 563,51 230 082,41
8. Extraordinära poster


euro 2013 2012
Erhållet koncernbidrag 16 231 400,00 18 881 208,03
Beviljat koncernbidrag -2 800 000,00 -4 900 000,00
Sammanlagt 13 431 400,00 13 981 208,03