Årsredovisning 2013

BOKSLUT

9. Direkta skatter


euro 2013 2012
Skatter för periodens resultat för egentlig verksamhet -1 740 386,53 -1 131 946,65
Skatter för extraordinära poster -3 290 693,00 -3 425 395,97
Skatter för tidigare räkenskapsperioder -347,13 -7 454,06
Räkenskapsperiodens skatter enligt resultaträkningen -5 031 426,66 -4 564 796,68


10. Immateriella anläggningstillgångar


euro 2013 2012
Anskaffningsvärde 1.1. 2 420 844,47 2 406 148,97
Ökningar 126 192,24 17 594,38
Minskningar -9 144,13
Överföringar
-2 898,88
Anskaffningsvärde 31.12. 2 537 892,58 2 420 844,47Ackumulerade avskrivningar 1.1. 1 928 050,16 1 799 651,99
Periodens avskrivningar 86 561,51 128 398,17
Ackumulerade avskrivningar 31.12. 2 014 611,67 1 928 050,16Bokföringsvärde 31.12. 523 280,91 492 794,31