Årsredovisning 2013

BOKSLUT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OCH UNDERTECKNINGAR

Vid utgången av räkenskapsperioden 2013 är moderbolagets utdelningsbara egna kapital 822,5 milj. euro (778,8). Bolagets styrelse föreslår till ordinarie bolagsstämma att en dividend på 0,67 euro per aktie utdelas för år 2013. Det finns 81 905 242 aktier som är berättigade till utdelning. Som dividend skulle sålunda utdelas 54 876 512,14 euro. Därefter återstår 767,6 milj. euro i utdelningsbara medel i moderbolaget.

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsens uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av den föreslagna vinstutdelningen.

Bokslutets och verksamhetsberättelsens underteckningar

Helsingfors, den 6 februari, 2014

   
Kaj-Gustaf Bergh Ralf Böer
   
   
Alexander Ehrnrooth Paul Ehrnrooth
   
   
Louise Fromond Gustaf Gripenberg
   
   
Ingrid Jonasson Blank Karsten Slotte
   
   
Jukka Suominen Kari Kauniskangas
  verkställande direktör
   

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgetts berättelse.

Helsingfors, den 6 februari, 2014
KPMG Oy Ab


Virpi Halonen
CGR