Årsredovisning 2013

BOKSLUT

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2013 i korthet

Under 2013 levererade Fiskars återigen ett starkt ekonomiskt resultat, under volatila marknadsförhållanden och samtidigt som vi genomgick omfattande strukturförändringar och systemimplementeringar. Viktiga bidragande faktorer, förutom att Royal Copenhagen blev en del av koncernen, var en fokuserad kostnadsstyrning och utvecklingen av produkterbjudandet. Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur ökade med 17 % till 73,8 milj. euro (63,1), och var på rekordnivå för fjärde året i rad.

Ur ett försäljningsperspektiv var resultatet blandat. Omsättningen ökade med 7 % till 798,6 milj. euro (2012: 747,8), men jämförbar omsättning blev en besvikelse, på grund av en svag utveckling för Uteliv och negativ utveckling för affärsområdet Hems kategorier. Den jämförbara omsättningen (valutaneutral och exklusive Royal Copenhagen) minskade med 2 %.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81,0 milj. euro (95,0). Resultatet per aktie var 1,14 euro (2,18, inklusive 1,06 euro per aktie från försäljningen av Wärtsiläaktier). Styrelsen föreslår en dividend om 0,67 euro per aktie (0,65)

Koncernen

Verksamhetsomgivning 2013

Under 2013 fanns vissa tecken på förbättring på många europeiska marknader, förutom i Finland, där detaljhandeln var fortsatt svag med en besvärlig och prisstyrd försäljning under julsäsongen. De europeiska marknaderna drabbades av ovanligt dåligt väder under den viktiga vårsäsongen, vilket ledde till mindre trafik i butikerna och sämre försäljning för detaljhandel inom trädgårdsområdet. Den övergripande optimismen bland konsumenterna var fortfarande liten på många viktiga marknader och detaljhandeln försökte hitta sätt att minska lagerrisken och styra kostnaderna.

Det kalla vädret dröjde även kvar i Nordamerika och försäljningen för trädgårdsbranschen var svag under våren. Optimismen var högre än i Europa men påverkades av volatilitet till följd av oro för ekonomin. Regeringens finansieringsproblem hade en dämpande effekt på den institutionella sektorns inköp och bidrog till den allmänna osäkerheten.

Omsättning och rörelseresultat 2013

Omsättning,milj. euro 2013 2012 Förändr. Förändr. vn*
Koncernen 798,6 747,8 7 % 8 %
EMEA 564,2 501,9 12 % 13 %
Amerika 245,1 250,4 -2 % 0 %
Övriga 6,5 6,3 3 % 3 %

* valutaneutral 

Rörelseresultat (EBIT),milj. euro
2013 2012 Förändr.
Koncernen
61,0 63,9 -4 %
EMEA
39,9 42,6 -6 %
Amerika
31,4 34,2 -8 %
Övriga
-10,3 -12,9 -20 %

Under 2013 ökade Fiskars omsättning med 7 % till 798,6 milj. euro (2012: 747,8 milj. euro) i huvudsak beroende på förvärvet av Royal Copenhagen. Jämförbar omsättning, räknat i jämförbara valutakurser och exklusive Royal Copenhagen, minskade med 2 %. Omsättningen i EMEA-regionen uppgick till 564,2 milj. euro (501,9). Jämförbar omsättning i EMEA-segmentet minskade med 1 % på grund av trög försäljning för affärsområdet Hem medan jämförbar omsättning i Amerika-segmentet var oförändrad. Omsättningen i Amerika-segmentet var 245,1 milj. euro (250,4).

Koncernens rörelseresultat exklusive poster av engångsnatur ökade med 17 % till 73,8 milj. euro (63,1), vilket återigen är en ny rekordnivå. Den positiva utvecklingen berodde på ett starkt resultat för Royal Copenhagen samt kostnadsstyrning och utvecklingen av produkterbjudande. Koncernen redovisade sammanlagt 8,2 milj. euro för omstruktureringskostnader i EMEA-segmentet och 4,6 milj. euro i nedskrivningar för EMEA-segmentet under året, vilket ledde till att rörelseresultatet minskade med 4 % till 61,0 milj. euro (63,9). Avskrivningar i anslutning till det femåriga investeringsprogrammet i EMEA ökade jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet för EMEA uppgick till 39,9 milj. euro under året (42,6). Kostnader av engångsnatur uppgick till 12,8 milj. euro. Rörelseresultatet för Amerika-segmentet minskade med 8 % 2013, och uppgick till 31,4 milj. euro (34,2). Den lägre försäljningen för Uteliv bidrog till det lägre resultatet.

Finansiella poster och nettoresultat 2013

Fiskars andel av resultatet från intresseföretaget Wärtsilä 2013 uppgick till 50,8 milj. euro (2012: 47,8). Förändringen av verkligt värde på biologiska tillgångar uppgick till 0,7 milj. euro (5,6 till följd av en skogsinventering).

Finansiella kostnader netto uppgick till -4,3 milj. euro (-3,8). Resultat före skatt uppgick till 108,3 milj. euro (200,4 inklusive 87,0 milj. euro från försäljningen av Wärtsiläaktier). Skatten för helåret uppgick till -14,3 milj. euro (-21,5). Huvudskälet till minskningen berodde på omräkningen av uppskjutna skatteskulder till följd av beslutet om sänkt finsk bolagsskatt 2014. Resultatet per aktie uppgick till 1,14 euro (2,18) för räkenskapsåret.


Investeringsprogram i EMEA

I december 2010 lanserade Fiskars ett femårigt investeringsprogram för att skapa konkurrenskraftiga strukturer, system och processer i EMEA, inklusive ett nytt, gemensamt företagsresursplaneringssystem (ERP). Investeringen uppskattades till totalt 50 milj. euro.

Under första halvåret 2013 gick Fiskars igenom investeringsprogrammets omfattning och beslöt att utöka programmet till fler gränssnitt och det nyligen förvärvade Royal Copenhagen. Därmed kommer den totala investeringen avseende programmet att uppgå till cirka 65 milj. euro fram till slutet av 2015.

De största implementeringarna genomfördes under tredje kvartalet 2013, och därefter körs omkring 60% av affärsvolymen som omfattas av programmet i gemensamma system och processer. Genomförandet påverkade försäljningen och den operativa effektiviteten tillfälligt under det sista kvartalet.

Fiskars uppskattar att de årliga investeringarna i programmet (inklusive både operativa kostnader och investeringar) kommer att minska efter 2013, medan avskrivningar avseende programmet kommer att öka gradvis och effekten av dem på koncernens resultat kommer att vara som störst under perioden 2015–2018.

EMEA 2015-programmet

I juni 2013 meddelade Fiskars att man inleder ett omstruktureringsprogram för att optimera verksamheten och försäljningsenheterna i EMEA-regionen. Det planerade EMEA 2015-programmet syftar till att förbättra konkurrenskraften och kostnadsstrukturen för hela Fiskars leveranskedja samt att anpassa säljverksamheten i regionen till bolagets nya affärsmodell. Den totala kostnaden för programmet uppskattades till 25–30 milj. euro för 2013 och 2014. I början av 2014 beslöt Fiskars att flytta några av satsningarna som planerats till 2014 till 2015, vilket innebär att en del av de totala programkostnaderna kommer att redovisas 2015. Programkostnaderna kommer att redovisas som kostnader av engångsnatur.

Av de totala kostnaderna avseende programmet redovisades 8,2 milj. euro år 2013. De hänför till flytten av det svenska försäljningskontoret, omstruktureringen av tillverkningsverksamhet i Finland, omorganiseringen av affärsområdet Hem samt avyttringen av den lokala plastkrukverksamheten Sankey i Storbritannien och omorganisation av koncernens danska företag.

Som del av programmet avyttrade Fiskars den lokala Sankey-verksamheten och -produktionen i Storbritannien i slutet av 2013. Den avyttrade verksamhetens omsättning uppgick till 8,5 milj. euro 2013.

För att ytterligare förbättra effektiviteten och kvaliteten i koncernens tillverkningsanläggningar överväger Fiskars att göra investeringar på över 10 milj. euro i samband med omstruktureringsprogrammet.

De årliga besparingarna inom ramarna för det planerade programmet uppgår till 9–11 milj. euro när programmet är helt genomfört. Kostnadsbesparingarna kommer att uppnås gradvis och den sammanlagda effekten väntas vara realiserade i koncernens resultat från och med slutet av 2015.

Nedskrivningar

I anslutning till avyttringen av verksamheten och produktionen av Sankey i Storbritannien redovisade Fiskars en nedskrivning av goodwill i EMEA-segmentet på 3,7 milj. euro tredje kvartalet 2013. Dessutom bokförde Fiskars även en nedskrivning av fastigheter på 0,9 milj. euro under tredje kvartalet.

Kassaflöde, balansräkning och finansiering under 2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 81,0 milj. euro (2012: 95,0), vilket påverkades av kassabaserade EMEA 2015 omstruktureringskostnader. Kassaflödet inkluderar dividend från intresseföretaget Wärtsilä om totalt 25,6 milj. euro (26,8).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -84,6 milj. euro (94,5, inklusive126,4 milj. euro från försäljningen av Wärtsiläaktier) under året, vilket inkluderade förvärvet av Royal Copenhagen. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2,7 milj. euro (-179,2, inklusive utbetalning av extra dividend) under perioden januari–december 2013.

Investeringarna uppgick till 37,2 milj. euro (32,8) i 2013. Ökningen i investeringarna avser framför allt ersättningsinvesteringar i glasproduktionen. Bolaget fortsatte också att investera i utveckling av nya produkter. Investeringarna avseende det fem år långa investeringsprogrammet som inletts i EMEA minskade jämfört med 2012.

Avskrivningarna och nedskrivningarna uppgick till 29,2 milj. euro (21,9) i 2013. Den högre avskrivningen avsåg framför allt det femåriga investeringsprogrammet i EMEA.

Fiskars rörelsekapital uppgick till 88,3 milj. euro (71,4) i slutet av december. Ökningen i rörelsekapital beror på förvärvet av Royal Copenhagen och en ökning i kundfordringar. Soliditeten minskade till 61 % (66 %) och nettogearingen var 24 % (12 %).

Likvida medel uppgick till totalt 9,7 milj. euro (16,4) i slutet av perioden. De räntebärande nettoskulderna uppgick till 152,6 milj. euro (72,4). Ökningen i räntebärande skulder netto beror i huvudsak på förvärvet av Royal Copenhagen. De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till totalt 108,8 milj. euro (20,4) och de långfristiga skulderna till totalt 56,2 milj. euro (69,3). De kortfristiga skulderna utgörs främst av företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 450 milj. euro (430) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker.

I december 2013 tecknade Fiskars två revolverande kreditfaciliteter på 100 milj. euro, som ersatte bolagets befintliga revolverande kreditfacilitet på 80 milj. euro och 100 milj. euro som tecknades i december 2007. De nya faciliteterna har en löptid på fem år och används för allmänna finansieringssändamål.

Forskning och utveckling

Koncernens forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till totalt -13,3 milj. euro (2012: -10,3), vilket motsvarar 1,7 % (1,4 %) av omsättningen. Från och med 1 januari 2013 har Fiskars ändrat redovisningsprincip avseende klassificeringen av vissa kostnader som berör produktutveckling och siffrorna för jämförelseperioderna har räknats om. Detta minskade kostnader för sålda varor och ökade forsknings- och utvecklingskostnader med 2,1 milj. euro för helåret 2012.


Personal

Koncernen hade 4 087 anställda (FTE) i genomsnitt (2012: 3 364). I slutet av december hade koncernen totalt 4 330 anställda (3 449) varav 1 582 (1 610) i Finland. Ökningen berodde i huvudsak på förvärvet av Royal Copenhagen.

Personal (FTE),i genomsnitt
2013 2012 Förändr.
Koncernen
4 087 3 364 21 %
EMEA
3 282 2 604 26 %
Amerika
568 550 3 %
Övriga
237 210 13 %

Operativa segment och affärsområden

Fiskars operativa segment är EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä (intresseföretag) samt Övriga (Fastigheter, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner).

Bolagets affärsområden är Hem (Boende, Kök samt Skola, kontor och hobby), Trädgård och Uteliv (uteliv och båtar).

Affärsområden 2013

Omsättning,milj. euro 2013 2012 Förändr. Förändr. vn**
Hem* 386,2 319,5 21 % 22 %***
Trädgård* 284,5 290,9 -2 % -1 %
Uteliv 123,7 133,3 -7 % -5 %
Övriga 4,2 4,1 2 % 2 %

* Från och med 1 januari 2013 har Fiskars omklassificerat vissa produktgrupper från affärsområdet Hem till Trädgård och siffrorna för jämförelseperioderna har justerats i enlighet därmed: Omsättningen för Trädgård ökade och omsättningen för Hem minskade med 1,1 milj. euro fjärde kvartalet 2012 och med 3,3 milj. euro helåret 2012.

* valutaneutral.

*** Exklusive Royal Copenhagen och valuta med jämförbara valutakurser, minskade omsättningen för Hem med 2 %.

EMEA under 2013

milj. euro
2013 2012 Förändr.
Omsättning
564,2 501,9 12 %
Rörelseresultat (EBIT)
39,9 42,6 -6 %
Investeringar
16,6 8,4 97 %
Personal (FTE), i genomsnitt
3 282 2 604 26 %

 
Omsättningen i EMEA-segmentet ökade med 12 % till 564,2 milj. euro (2012: 501,9), på grund av förvärvet av Royal Copenhagen. Den jämförbara omsättningen (valutaneutral och exklusive Royal Copenhagen) minskade med 1 %.

Affärsområdet Hems omsättning ökade, tack vare förvärvet av Royal Copenhagen. Exklusive Royal Copenhagen minskade omsättningen för produkter till hemmet. Affärsområdet Hem påverkades av en svag detaljhandel i Finland och tillfälliga negativa påverkan av en systemändring. Dessutom påverkades Hems omsättning av förändringar i kanalstyrning och effektivisering av produktsortimentet.

Omsättningen för affärsområdet Trädgård låg något under föregående års nivåer, på grund av valutaeffekter. Omräknat i jämförbara växelkurser var omsättningen oförändrad. Starka säljsatsningar och reklamkampanjer stärkte försäljningen för Trädgård under andra halvan av året vilket uppvägde den svaga vårsäsongen.

Försäljningen för Uteliv ökade, tack vare att framgångsrika satsningar på företagskunder ledde till nya kunder för Gerber-redskap i Östeuropa. Båtverksamheten ökade något trots en allmän nedgång på marknaden och Buster-båtar behöll sin ledande ställning på marknaden.

Segmentets rörelseresultat exklusive poster av engångsnatur uppgick till 52,7 milj. euro (41,8) trots stigande IT-kostnader och avskrivningar avseende det femåriga investeringsprogrammet. Royal Copenhagen och åtgärder för kostnadsstyrning bidrog till det högre rörelseresultatet. Koncernen bokförde sammanlagt 8,2 milj. euro i kostnader av engångsnatur avseende EMEA 2015-programmet under året och dessutom 4,6 milj. euro i nedskrivningar av goodwill och fastigheter.

Amerika under 2013 

milj. euro
2013 2012 Förändr.
Omsättning
245,1 250,4 -2 %
Rörelseresultat (EBIT)
31,4 34,2 -8 %
Investeringar
5,5 4,4 26 %
Personal (FTE), i genomsnitt
568 550 3 %

 

Omsättningen i Amerika-segmentet minskade med 2 % till 245,1 milj. euro (2012: 250,4) på grund av den svaga försäljningen för Uteliv och Trädgård samt en svagare dollar. Omräknat i jämförbara valutakurser låg försäljningen kvar på föregående års nivå.

Omsättningen för Trädgård låg något under föregående års nivåer till följd av minskad distribution för plastkrukor. Kärnprodukter för Trädgård utvecklades bra och en ökad distribution ledde till en större marknadsandel för Fiskars.

Omsättningen för Skola, kontor och hobby ökade, tack vare innovation inom saxkategorin som bidrog till ökad placering och en bra försäljning inför skolstarten.

Affärsområdet Uteliv påverkades av en betydligt lägre efterfrågan inom de institutionella kanalerna. Försäljningen till kommersiella kanaler var oförändrad.

Segmentets rörelseresultat uppgick till 31,4 milj. euro (34,2), eftersom volymförlust och produktmix för affärsområdet Uteliv motverkade den goda utvecklingen för produkterna i Skola, kontor och hobby.


Övriga under 2013

milj. euro
2013 2012 Förändr.
Omsättning
6,5 6,3 3 %
Rörelseresultat (EBIT)
-10,3 -12,9 -20 %
Investeringar
15,1 20,0 -24 %
Personal (FTE), i genomsnitt
237 210 13 %

 
Fiskars Övriga-segment omfattar Fastighetsverksamheten, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner.

Omsättningen uppgick till 6,5 milj. euro (2012: 6,3) för perioden januari–december, och utgjordes främst av virkesförsäljning och hyresintäkter. Rörelseresultat uppgick till -10,3 milj. euro (2012: -12,9) för perioden januari–december.

Intresseföretaget Wärtsilä

Fiskars innehav i intresseföretaget Wärtsilä uppgår till 13,0 % av aktier och röster (13,0) och Fiskars är fortfarande Wärtsiläs största aktieägare. Wärtsilä är ett rapporterande operativt segment för Fiskars och behandlas som ett intresseföretag, eftersom Fiskars anser sig att ha betydande inflytande över Wärtsilä.

Den juridiska sammanslagningen av Fiskarskoncernens och Investor AB:s innehav i Wärtsilä trädde i kraft den 7 februari 2013. I februari 2012 tecknade Fiskarskoncernen ett samarbetsavtal med Investor AB för att skapa en långsiktigt stark ägare till Wärtsilä. Fiskarskoncernens och Investor AB:s samriskbolag Avlis AB och dess dotterbolag Avlis Invest AB hade ett innehav på sammanlagt 42 948 325 aktier i Wärtsilä i slutet av 2013, vilket motsvarade 21,8 % av aktier och röster i Wärtsilä.

Wärtsiläs bolagsstämma hölls den 7 mars 2013. Fiskars styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh och Fiskars styrelsemedlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth omvaldes till Wärtsiläs styrelse. Styrelsen valde Kaj-Gustaf Bergh till vice ordförande.

Wärtsiläs bolagsstämma beslutade att utbetala en dividend på 1,00 euro per aktie (0,90), vilket gav Fiskars dividendinkomster på 25,6 milj. euro (26,8).

Fiskars andel av Wärtsiläs resultat uppgick till 50,8 milj. euro (2012: 47,8) för perioden januari–december. I slutet av december uppgick marknadsvärdet på Fiskars Wärtsiläaktier till 917,2 milj. euro (2012: 839,0) eller 11,20 euro (10,24) per Fiskarsaktie, med en slutkurs på 35,77 euro (32,72) per Wärtsiläaktie. Aktiernas bokförda värde i koncernbalansräkningen uppgick till 286,1 milj. euro (280,4).


Förvärv av Royal Copenhagen

Förvärvet av det välkända danska premiumporslinsföretaget Royal Copenhagen, som offentliggjordes den 12 december 2012, slutfördes den 4 januari 2013, och Royal Copenhagen blev då en del av Fiskars affärsområde Hem.

Det skuldfria bolagsvärdet var ca. 66 milj. euro, och förvärvet ökade Fiskars räntebärande nettoskuld. Koncernens sammanlagda tillgångar ökade med 101 milj. euro. Royal Copenhagens del av koncernens omsättning var 73 milj. euro år 2013. Royal Copenhagen presterade väl och hade en positiv inverkan på koncernens rörelseresultat i EMEA region under 2013.

Ändringar i ledningen

Fiskars ledningsgrupp stärktes med två nya medlemmar den 16 september 2013: koncernens nya HR-direktör, Nina Ariluoma-Hämäläinen och IT-direktör Frans Westerlund. Frans Westerlund har varit anställd som IT-direktör på Fiskars sedan 2009 och har varit medlem av Fiskars utvidgade ledningsgrupp. Fiskars tidigare HR-direktör, Timo Leskinen lämnade bolaget i slutet av juli för en ny befattning.

Jason Landmark, direktör för affärsområdet Uteliv i Amerika-segmentet och medlem av den utvidgade ledningsgruppen, lämnade Fiskars den 1 november 2013 för en ny befattning utanför bolaget. Tom Genereux, ekonomidirektör för affärsområdet Uteliv i Amerika-segmentet har utsetts till tillförordnad direktör för affärsområdet Uteliv i Amerika-segmentet.

Ny säljregion i Asien och Stillahavsområdet och nytt namn för EMEA-segmentet

Fiskars tillkännagav den 11 december 2013 att en ny säljorganisation för Asien och Stillahavsområdet skulle inrättas från och med den 1 januari 2014 för att snabba på tillväxten i området. Säljregionen Asien-Stillahavsområdet kommer att inkludera försäljningsenheter i Australien, Kina, Japan, Sydkorea och Taiwan. Dessutom kommer den nya säljorganisationen att ansvara för all distributionsorienterad försäljning i regionen. Fiskars har utsett Matteo Gaeta, MBA, till chef för den nya säljregionen och medlem av koncernens utvidgade ledningsgrupp. Han kommer att vara stationerad i Shanghai i Kina.

När säljregionen Asien-Stillahavsområdet inrättats kommer Fiskars EMEA-segment att byta namn till ”Europa och Asien-Stillahavsområdet” och bestå av tre säljregioner: Norr, Central och Asien-Stillahavsområdet. Säljregion Norr består av de nordiska länderna och Ryssland samt Fiskars exportförsäljning. Säljregion Central ansvarar för försäljning och allmän förvaltning på viktiga centraleuropeiska marknader.


Aktier och aktieägare

Fiskars Oyj Abp har en aktieserie (FIS1V). Varje aktie medför en röst och har lika rättigheter. Den 7 februari 2013 meddelade Fiskars Oyj Abp beslutet att annullera samtliga bolagets innehav av 118 099 egna aktier, vilka motsvarade 0,14 % av aktierna i bolaget. Annulleringen registrerades den 15 februari 2013 och bolagets aktier uppgår nu till totalt 81 905 242.

Styrelsen hade fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget men fullmakten utnyttjades inte under periodet. Aktiekapitalet var oförändrat på 77 510 200 euro.

Den 30 september 2013 meddelade Fiskars att de aktier som emitterades i fondemissionen 2004 som inte tagits i anspråk – sammanlagt 17 084 aktier – sålts under perioden 26–27 september 2013. Rätten att göra anspråk på deponerade medel ska förfalla efter fyra år.

Fiskars aktier är noterade på Large Cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Den genomsnittliga aktiekursen var 18,20 under euro 2013 (2012: 15,67). I slutet av december var kursen 19,55 euro (2012: 16,69) per aktie och Fiskarskoncernens börsvärde var 1 601,2 milj. euro (1 367,0, exklusive bolagets innehav av egna aktier). Antalet omsatta aktier under perioden januari–december uppgick till 3,0 milj. (4,9), vilket är 3,7 % (6,0 %) av det totala antalet aktier.

I slutet av december var det sammanlagda antalet aktieägare 16 352 (16 148). Under året informerades Fiskars inte om några betydande förändringar bland bolagets största aktieägare. Fiskars aktieägarstruktur och huvudsakliga aktieägare vid årets slut redovisas i årsredovisningen.

Förvaltning (Corporate Governance)

Fiskars följer Finsk kod för bolagsstyrning som har godkänts av Värdepappersmarknadsföreningen och som trädde i kraft den 1 oktober 2010. Fiskars Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem 2013 i enlighet med kodens rekommendation 51 publiceras som en separat rapport under vecka 8 år 2014.

Fiskars tillämpar också de insiderregler för börsnoterade företag av NASDAQ OMX Helsinki Oy som trädde i kraft den 9 oktober 2009 och bolagets interna insiderregler som uppdaterades senast den 1 januari 2013.

Den slutgiltiga beslutsmakten ligger hos aktieägare vid bolagsstämman. Bolagsstämman väljer medlemmar av styrelsen, vars mandatperiod sträcker sig till slutet av nästa bolagsstämma. Styrelsen utser och vid behov avskedar verkställande direktören. Fiskars bolagsordning innehåller inte uppgifter som väsentligt kan inverka offentliga uppköpserbjudanden som avser bolagets värdepapper.


Bolagsstämma år 2013

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 14 mars 2013. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2012 och styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,65 euro per aktie, sammanlagt 53,2 milj. euro. Dividenden utbetalades den 26 mars 2013.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Kaj-Gustaf Bergh, Ingrid Jonasson Blank, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte och Jukka Suominen omvaldes samtliga. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2014. Till revisor återvaldes KPMG Oy Ab som har utsett CGR-revisorn Virpi Halonen till huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman gav styrelsen mandat att besluta om förvärv och avyttring av högst 4 000 000 av Fiskars egna aktier och överlåta högst 4 000 000 av Fiskars egna aktier. Aktierna kan även förvärvas och överlåtas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets aktier. Båda mandaten gäller till den 30 juni 2014.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt sammanträde efter bolagsstämman omvalde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh till ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till vice ordföranden.

Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till ledamöter Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond och Karsten Slotte. Till ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Ralf Böer, Ingrid Jonasson Blank och Jukka Suominen. Till ordförande för Nomination and Strategy Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth.

Ordinarie bolagsstämma 2014

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls den 12 mars 2014 kl. 15.00 i Helsingfors Mässcentrum. Kallelsen till bolagsstämman publiceras separat.

Vid utgången av räkenskapsåret 2013 uppgick moderbolagets utdelningsbara egna kapital till 822,5 milj. euro (2012: 778,8). Bolagets styrelse föreslår att en dividend på 0,67 (0,65) euro per aktie utdelas för år 2013.

Det finns 81 905 242 aktier vars innehavare är berättigade till dividend. Den föreslagna dividenden uppgår totalt till 54,9 milj. euro (53,2). Därefter återstår 767,6 milj. euro utdelningsbara medel i moderbolaget.

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsårets slut. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsens uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av den föreslagna vinstutdelningen.


Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer

Fiskars verksamhet, omsättning och finansiella resultat kan påverkas av ett antal osäkerhetsfaktorer. Fiskars redogör för risker i affärsverksamheten och riskhantering i sin årsredovisning samt på webbplatsen. De huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna är förknippade med följande:

  • Försämrat allmänt marknadsklimat samt efterfrågan bland konsumenter inom för Fiskars huvudsakliga marknadssegment i Europa och Nordamerika
  • Förlust av eller förminskad försäljning till ledande kunder inom detaljhandeln samt allvarliga störningar inom distributionen
  • Plötsliga eller omfattande fluktuationer i priset eller tillgången på råvaror och energi; de viktigaste råvarorna är stål, aluminium och plast
  • Störningar i styrningen av verksamheten eller tillgängligheten vad gäller leverantörskedjan samt landsspecifika risker, särskilt avseende leverantörer i Asien
  • Minskat förtroende för Fiskars varumärken hos konsumenterna
  • Ogynnsamma väderförhållanden, vilket särskilt påverkar affärsområdet Trädgård
  • Förändrade valutakurser som kan påverka Fiskars konkurrenskraft och koncernens rapporterade omsättning, rörelseresultat samt balansräkning negativt
  • Negativa effekter av förvärv trots en noggrann due diligence process
  • Avsevärt minskad vinst för intresseföretaget Wärtsilä eller dess dividend
  • Förseningar i det femårsprogram inom processer och IT-system som startades under 2010 eller att programmets finansiella målsättning inte uppnås

Legala åtgärder och fordringar

Fiskars är involverat i många legala åtgärder, fordringar och andra förhandlingar. Utfallen av dessa kan inte uppskattas. Med beaktande av all information som finns tillgänglig, förväntas inte utfallen av dessa ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning.


Utsikter för år 2014

Ekonomiska indikatorer utvecklas något positivt på många av Fiskars huvudmarknader i Europa och Nordamerika, men hushållen och företagen väntas vara fortsatt avvaktande vad gäller inköp. Detaljhandeln i Finland hade en svag utveckling 2013 och ingen återhämtning väntas under 2014. I slutet av 2013 avyttrade Fiskars den lokala krukverksamheten och -produktionen Sankey i Storbritannien, vilket kommer att påverka omsättningen från och med 2014.

Fiskars investeringsprogram i EMEA-regionen har kommit halvvägs. Investeringar avseende programmet kommer att minska från och med 2014 men avskrivningar som rör programmet kommer att öka. För att snabba upp tillväxttakten planerar bolaget att öka investeringarna i varumärkeskännedom, stärka den nyligen inrättade försäljningsregionen Asien och Stillahavsområdet samt göra nya satsningar på att utöka kategorierna.

Fiskars förväntar sig att koncernens omsättning för helåret 2014 ligger på samma nivå som 2013 och att rörelseresultatet exklusive poster av engångsnatur hamnar på samma nivåer eller något under nivåerna för 2013.

Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för koncernens resultat och kassaflöde år 2014.

Helsingfors, Finland, 6 februari 2014

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen