Årsredovisning 2013

FÖRVALTNING

FISKARS REDOGÖRELSE ÖVER FÖRVALTNINGS- OCH STYRSYSTEM (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) FÖR 2013

Fiskars Oyj Abp förvaltas enligt bolagsordningen, den finska aktiebolagslagen och de regler och bestämmelser för noterade bolag som NASDAQ OMX Helsinki har utfärdat. Fiskars är en medlem av Värdepappersmarknadsföreningen och följer också undantag Finsk kod för bolagsstyrning som har godkänts av Värdepappersmarknadsföreningen. Rekommendationen trädde i kraft den 1.10.2010 och finns tillgänglig på www.cgfinland.fi. Den här redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem har publicerats separat från Styrelsens verksamhetsberättelse på företagets webbplats www.fiskarsgroup.com den 17.2.2014.

Den slutgiltiga beslutsmakten ligger hos Fiskars Oyj Abp:s aktieägare vid bolagsstämman. Fiskars styrelse ansvarar för företagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Verkställande direktören (VD) ansvarar för företagets affärsverksamhet och förvaltning enligt anvisningar och beslut från styrelsen.


Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång per år före utgången av juni månad, antingen i Raseborg eller i Helsingfors. Bolagsstämman fattar beslut i de ärenden som tillkommer stämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen, såsom godkännande av bokslut, utdelning av vinster, ansvarsfrihet för medlemmarna i styrelsen och verkställande direktören samt val av styrelsemedlemmar och revisorer och fastställande av arvoden till dessa.

Kallelsen till bolagsstämman ska enligt bolagsordningen publiceras på företagets webbplats samt, om styrelsen så bedömer det nödvändigt, på ett alternativt sätt. Under 2013 publicerades kallelsen i tidningarna Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och Västra Nyland, förutom den kallelse som publicerats på företagets webbplats.

Aktieägare som önskar ta med en fråga på dagordningen för bolagsstämman ska lämna in en sådan begäran skriftligt till styrelsen. Begäran måste vara tillräckligt koncis och ärendet måste falla inom bolagsstämmans bemyndigande enligt definitionen i aktiebolagslagen för att den skall inkluderas i kallelsen till bolagsstämman och på dagordningen för bolagsstämman. Instruktioner för hur en begäran lämnas in till styrelsen samt sista datum för en sådan begäran publiceras på företagets webbplats. År 2013 lämnades ingen sådan begäran in till styrelsen.

Bolagsstämma år 2013

Fiskars ordinarie bolagsstämma hölls den 14 mars 2013. Stämman fastställde bokslutet, beviljade styrelsens medlemmar och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslutade om den dividend som skall betalas ut för räkenskapsåret 2012. Stämman beslutade också om de arvoden som skall utgå till styrelsen, och valde medlemmar som ska tjänstgöra fram till slutet av bolagsstämman år 2014. Dessutom valdes företagets revisorer och det beslutades om arvoden. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva Fiskars egna aktier och fatta beslut om att förmedla dem i enlighet med särskilt överenskomna villkor.