Årsredovisning 2013

FÖRVALTNING

Koncernledningen

I Fiskars Oyj Abp:s koncernledning ingår den ledningsgrupp som ansvarar för koncernförvaltningen. Under verkställande direktörens ledning förbereder koncernledningen förslag för styrelsen och behandlar koncernens strategiska utveckling, resursfördelning och implementering av Fiskars Oyj Abp:s gemensamma verksamhets- och affärsmodell. Koncernledningen tar också upp frågor som gäller gemensamma funktioner och deras utveckling inom koncernen. Dessutom hör relationerna till intressegrupperna till koncernledningens uppgifter.

Koncernledningen sammanträder varje månad enligt en förutbestämd tidsplan, med extra möten vid behov. Koncernledningen sammanträdde sammanlagt nio gånger under 2013.

Bland de viktigaste prioriteringarna för Fiskars Oyj Abp:s koncernledning under 2013 var implementeringen av företagets femåriga plattformsinvesteringsprogram för EMEA och omstruktureringsprogrammet EMEA 2015.

Koncernledningen följer affärsområdenas och försäljningsregionernas resultat och planering med hjälp av månatliga och kvartalsvisa rapporter och har regelbundna möten med direktörerna för de olika affärsområdena och försäljningsregionerna för att följa upp viktiga aktiviteter och att behandla affärsområdes-, varumärkes- och kategoristrategier samt implementering av affärsmodeller.

I september 2013 förstärktes Fiskars koncernledning med två nya medlemmar: koncernens nya HR-direktör Nina Ariluoma-Hämäläinen och IT-direktör Frans Westerlund.

I syfte att underlätta utvecklingen av företagets verksamhet och upprätta gemensamma processer och plattformar hade cheferna för koncernens personaladministration- och IT-funktioner tidigare tillhört Fiskars utvidgade ledningsgrupp och deltagit i koncernledningens sammanträden.

Förutom verkställande direktören Kari Kauniskangas består koncernledningen av koncernens strategidirektör Max Alfthan, HR-direktören Nina Ariluoma-Hämäläinen, direktören för leveranskedjan Risto Gaggl, chefsjuristen Jutta Karlsson och ekonomidirektören Ilkka Pitkänen.