Årsredovisning 2013

FÖRVALTNING

Riskhantering

Huvudsakliga osäkerhetsfaktorer

Det övergripande målet för riskhanteringen är att identifiera, utvärdera och hantera risker som kan hota möjligheten att uppnå företagets affärsmål. Avsikten är att trygga personal, tillgångar och kundleveranser, skydda företagets anseende och varumärken samt skydda företagets ägarvärde mot skador som minskar företagets lönsamhet eller tillgångar.

I relation till den finansiella rapporteringen har riskhanteringen i uppgift att identifiera hot mot den finansiella rapporteringsprocessen som om de blev verklighet kunde innebära att ledningen inte hade tillgång till uppgifter som är aktuella, tillräckliga och i allt väsentligt korrekta för att kunna leda företaget och att de finansiella rapporter som företaget publicerar inte ger en tillräckligt rättvisande bild av företagets ekonomi.

Principerna för riskhanteringen ingår i den riskhanteringspolicy som Fiskars styrelse har godkänt. Styrelsens Audit Committee har uppsikt över hur riskhanteringssystemen fungerar. Identifieringen, bedömningen och i betydande grad också hanteringen av risker har delegerats till affärsenheter och stödfunktioner. Koncernens finansieringsenhet ansvarar för utveckling och skötsel av metoder, arbetsredskap och rapportering i anslutning till riskhanteringen. Dessutom sköter finansieringsenheten tillsammans med affärsenheterna och stödfunktionerna riskbedömningar och hjälper till att göra upp verksamhetsplaner utifrån dessa bedömningar.

Fiskars har ett omfattande egendoms-, avbrotts-, transport- och ansvarsförsäkringsskydd som täcker företagen inom koncernen. Försäkringsfrågor, med undantag av vissa typer av lokala försäkringar, hanteras centralt av koncernens finansieringsenhet. Koncernens finansieringsenhet hanterar de finansiella riskerna i enlighet med de principer som har godkänts av styrelsen.

Fiskars hanterar risker som rör den finansiella rapporteringsprocessen på flera olika sätt, bland annat genom:

  • ändamålsenlig organisering av och tillräckliga resurser för ekonomiförvaltningen
  • behörig begränsning av rättigheter tillhörande enskilda befattningar
  • centraliserad styrning av användningsrättigheter till koncernens rapporteringssystem
  • anvisningar för bokföring och rapporteringen
  • gemensam och enhetlig kontoplan för hela koncernen
  • utnyttjande av datateknikkontinuerlig
  • utbildning av personalen
  • kontroll av de uppgifter som rapporteras som ett led i rapporteringsprocessen.

Som en del av det femåriga utvecklingsprogrammet i EMEA-regionen samordnar företaget för närvarande sina finansiella processer och inför modern datateknik. När det gäller riskhantering är målen att öka antalet interna kontroller och förbättra öppenheten och kvaliteten på information som används i beslutsfattande på hög nivå.


Riskhanteringssystem

 

 


Huvudsakliga osäkerhetsfaktorer

Kundrelationer och distribution

Fiskars tillverkar och säljer produkter avsedda för konsumenter. Den allmänna ekonomiska situationen och den försvagade konsumentefterfrågan inom de för Fiskars viktiga marknaderna i Europa och Nordamerika kan ha en negativ inverkan på företagets omsättning och lönsamhet.

Fiskars produkter säljs i första hand till parti- och detaljhandlare samt via egna butiker direkt till konsumenterna. Försäljning till enskilda storkunder är av stor betydelse för en del av verksamheten, men ingen av Fiskars kunder hade en andel av mer än 10 % av koncernens totala omsättning. Eftersom vissa stora kunder bara fattar beslut om försäljningssortiment och leverantörsval en gång per år kan Fiskars riskera att förlora kunder om inte kundernas behov uppfylls. En förlust av bara några få stora kunder eller en störning i en specialiserad distributionskanal kan få en negativ inverkan på koncernens verksamhet och resultat.

Leveranskedjan

En betydande del av de produkter som Fiskars säljer tillverkas av externa leverantörer och dessutom köper företaget komponenter och råmaterial från flera leverantörer. Genom att i större utsträckning använda underleverantörer utsätts företaget alltmer för de risker som är relaterade till den delen av leveranskedjan. Dessutom konsoliderar företaget sin leverantörsbas och beroendet av vissa viktiga leverantörer ökar. De flesta av leverantörerna finns i Asien, vilket är långt i från företagets viktigaste marknader. Störningar hos försörjningskällan eller i logistikkedjan kan leda till oregelbundna leveranser av produkter till kunderna.

Fiskars är också mer utsatt för juridiska, ekonomiska och politiska risker samt risker förknippade med lagar och regleringar i leverantörernas hemländer. När företaget väljer sina leverantörer tittar man främst på leveranssäkerhet, leverantörernas förmåga att reagera på förändringar i efterfrågan, kvalitet och etiska aspekter på leverantörernas verksamhet. Fiskars kräver att alla samarbetspartners förbinder sig till principer för arbetsrätt och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljö och affärsetik. Leverantörerna måste följa Fiskars uppförandekod för leverantörer och kontroller genomförs för att säkerställa efterlevnaden.

En sömlöst fungerande leveranskedja blir allt viktigare och Fiskars stärker kontinuerligt den globala inköpsverksamheten. Företaget har i dag regionala inköpskontor i Shanghai, Bangkok och Helsingfors och fokuserar på värdeskapande genom att harmonisera inköpsprocesserna och principerna för hantering av leverantörsbasen på det globala planet.

Råvaror och komponenter

De råvaror som främst används i Fiskars produkter är stål, aluminium och plast. Plötsliga fluktuationer i råvaru-, komponent- och energipriser kan ha en inverkan på koncernens lönsamhet. Fiskars har långvariga anskaffningskontrakt med vissa av sina råvaruleverantörer för att hantera prisrisker och dessutom används derivat för att säkra elpriset för de finska produktionsanläggningarna.


Valutakurser

En betydande andel av koncernens verksamhet är lokaliserad utanför euroområdet. Koncernräkenskaperna redovisas i euro och valutakursförändringar kan ha en negativ inverkan på koncernens nettoomsättning, rörelseresultat och balansräkning. Valutakursförändringar kan också påverka Fiskars konkurrenskraft negativt. Företaget försöker i första hand hantera valutarisker som är relaterade till kommersiella kassaflöden med verksamhetsmedel. Förvärv av produktionsinsatser och försäljning av produkter uttrycks främst i koncernföretagens lokala valutor. Det mesta av uppskattad export och import i utländsk valuta säkras upp till 12 månader i förväg.

Varumärken och Fiskars anseende

Fiskars har ett antal globalt och lokalt kända varumärken i sin portfölj. En händelse som har negativ inverkan på konsumenternas förtroende för Fiskars och företagets varumärken kan påverka koncernens affärsverksamhet negativt. Fiskars övervakar noggrant sitt företagsrykte och sina varumärkens framgångar och vidtar vid behov åtgärder för att skydda varumärkenas värde och företagets rykte.

Produktsortiment

Det är viktigt för Fiskars att erbjuda produkter som tilltalar konsumenterna. Företagets ekonomiska resultat skulle påverkas om man inte reagerade på ändrade konsumentpreferenser eller förändringar i konkurrensen. Fiskars hanterar dessa risker genom att konstant förnya sina produkter och tjänster för att uppfylla behoven hos konsumenter och handelskunder.

Fiskars har ett brett sortiment av produkter för hem, trädgård och uteliv. De flesta av produkterna säljs på flera geografiska marknader. Ett allvarligt tillverknings- eller designproblem kan kräva korrigerande åtgärder som kan påverka företagets försäljning och lönsamhet negativt. Fiskars hanterar riskerna genom att införa en systematisk process för utveckling av nya produkter och strikta kvalitetskontroller.

Väder och säsongsväxlingar

Vissa produktgrupper, särskilt trädgårdsredskap under våren och snöredskap under vintern, kan påverkas av vädret. Oväntade väderförhållanden kan påverka försäljningen av dessa produkter på ett negativt sätt. Försäljningen av koncernens produkter för hemmet är störst under årets sista kvartal. Eventuella problem med produkttillgång eller efterfrågan under detta kvartal kan få betydande effekter på resultatet för hela året.

Investerings- och omstruktureringsprogram i EMEA-regionen

I december 2010 lanserade Fiskars ett femårigt utvecklingsprogram i EMEA-regionen med en investering på cirka 65 miljoner euro. Programmet lanserade för att säkerställa konkurrenskraften genom väl fungerande processer och system som möjliggör delade funktioner och strukturer. I juni 2013 meddelade företaget att man inleder ett omstruktureringsprogram kallat ”EMEA 2015” för att optimera verksamheten och försäljningsenheterna i EMEA-regionen. Den totala kostnaden för programmet beräknas till cirka 25–30 miljoner euro under 2013 och 2014.

Programmen kan försenas eller så kanske planerade mål inte nås om företaget misslyckas med att genomföra programmen som planerat. Särskilda projektgrupper, där även externa rådgivare ingår, har skapats för att genomföra programmen. Bolagsledningen övervakar genomförandet av programmen och rapporterar regelbundet deras status till styrelsen.

Förvärv

Trots en noggrann due diligence-process finns det risker med alla förvärv. Fiskars minskar dessa risker genom att planera integrationen av förvärvade företag i förväg och införa Fiskars förvaltnings- och styrsystem omedelbart efter övertagandet. Man skapar också ett gemensamt integrationsteam och följer integrationen och utvecklingen hos det nya företaget noga i ledningsgruppen, koncernledningen och koncernstyrelsen.

Intresseföretaget

Fiskars har en betydande investering i intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp. Stora förändringar i Wärtsiläs aktiepris, lönsamhet eller dividend kan ha en betydande inverkan på Fiskars.