Årsredovisning 2013

FÖRVALTNING

Styrelsen

Styrelsens sammansättning år 2013
Kommittéer

I enlighet med bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst fem och högst nio medlemmar. Mandatperioden för alla medlemmar kommer att sträcka sig från valet till slutet av nästa bolagsstämma. Styrelsen ansvarar för att välja en ordförande bland medlemmarna.

Styrelsens uppgifter och arbetsordning

Fiskars styrelse ansvarar för att leda företaget enligt gällande lagstiftning, myndigheternas förordningar, bolagsordningen och de beslut som fattas av bolagsstämman. Enligt den arbetsordning som styrelsen godkänt ansvarar styrelsen för följande verksamheter:

 • Förvalta och ändamålsenligt organisera företagets verksamhet samt fastställa verksamhetsstrategin och budgeten för företaget.
 • Övervaka företagets soliditet, lönsamhet och likviditet samt företagets ledning.
 • Godkänna principerna för företagets riskhantering.
 • Ansvara för beredningen av bokslut.
 • Bekräfta finansieringspolitik.
 • Fatta beslut om åtgärder som med tanke på omfattningen och kvaliteten av företagets verksamhet är ovanliga eller långtgående, förutsatt att de inte bör avgöras av bolagsstämman.
 • Utnämna verkställande direktör och godkänna villkoren för dennes direktörsavtal samt avlöning.
 • Utnämna medlemmar till koncernledningen samt välja andra direktörer och chefen för den interna revisionen samt godkänna deras löneförmåner och annan avlöning.
 • Besluta om principerna för koncernens belöningssystem och andra vittgående personalfrågor.
 • Behandla frågor i anslutning till utnämning av dotterbolags styrelsemedlemmar.
 • Tillsätta kommittéer och välja medlemmarna i dessa. Kommittéernas uppgift är att förbereda frågor inom deras specifika kompetensområde som ska tas upp och avgöras vid styrelsemöten.

Styrelsen sammanträder 8–9 gånger per år enligt en förutbestämd tidsplan, med extra möten vid behov. De flesta möten ansluter sig till offentliggörandet av företagets bokslut och delårsrapporter, strategi- och budgetcykeln eller bolagsstämman. Styrelsen håller även ett strategimöte vid vilket koncernens framtida scenarier behandlas och företagets strategi godkänns. Styrelsen förlägger vanligtvis ett eller två av dessa möten på olika platser inom Fiskars organisation, med fokus på ett specifikt affärsområde.

Dessutom utvärderar styrelsen med hjälp av en extern expert regelbundet sin egen verksamhet och sitt samarbete med bolagsledningen.

Styrelsen utvärderar varje medlems oberoende i enlighet med Finsk kod för bolagsstyrning vid det konstituerande möte som hålls efter bolagsstämman.


Styrelsens sammansättning 2013

Vid bolagsstämman som hölls den 14 mars 2013 omvaldes samtliga nio medlemmar i styrelsen: Kaj-Gustaf Bergh, Ingrid Jonasson Blank, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte och Jukka Suominen.

Vid sitt sammanträde efter bolagsstämman omvalde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh till ordförande samt Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till vice ordföranden. Styrelsen beslöt att återupprätta en Audit Committee, en Compensation Committee och en Nomination and Strategy Committee.

Samtliga medlemmar i styrelsen är oberoende av företaget. Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Louise Fromond anses inte oberoende av större aktieägare.

Styrelsen sammanträdde nio gånger under år 2013. Medlemmarnas deltagande vid kommittémöten var 99 %. Förutom det ordinarie styrelsearbetet under räkenskapsåret var de viktigaste prioriteringarna under 2013 att övervaka implementeringen av företagets femåriga investeringsprogram, lanseringen av omstruktureringsprogrammet EMEA 2015 samt integrationen av Royal Copenhagen. Dessutom gick styrelsen igenom företagets strategiska inriktning och långsiktiga tillväxtplaner.

 

Styrelsens mötesaktivitet och mötesnärvaro 2013


NominationCompensation and Strategy

Styrelsen Audit Committee Committee Committee
1.1.-31.12.2013 9 möten 4 möten 4 möten 10 möten
Kaj-Gustaf Bergh 9 - 4 9
Alexander Ehrnrooth 9 4 - 10
Paul Ehrnrooth 9 4 - 10
Ralf Böer 9 - 4 -
Louise Fromond 9 4 - -
Gustaf Gripenberg 9 4 - -
Ingrid Jonasson Blank 9 - 4 -
Karsten Slotte 8 4 - -
Jukka Suominen 9 - 4 -


Kommittéer

Styrelsen utsåg under 2013 tre kommittéer: Audit Committee, Compensation Committee samt Nomination and Strategy Committee.

Audit Committee

Audit Committee ansvarar för följande:

 • Kontrollera processerna för företagets bokslutsrapportering.
 • Övervaka den finansiella rapporteringen.
 • Kontrollera effektiviteten av koncernens interna kontroll, interna revision och riskhantering.
 • Gå igenom beskrivningen av huvuddragen i systemen för intern kontroll och riskhantering som hör till den finansiella rapporteringsprocessen, som finns i företagets förvaltnings- och styrsystem.
 • Gå igenom och övervaka viktiga legala åtgärder, fordringar och andra förhandlingar som Fiskars är involverat i.
 • Kontrollera den lagstadgade revisionen av företagets bokslut och koncernbokslut.
 • Utvärdera de lagstadgade revisorernas oberoende och de tilläggstjänster som dessa erbjuder.
 • Bereda ett beslutsförslag angående val av revisorer för Nomination and Strategy Committee

Följande styrelsemedlemmar ingick i kommitténs sammansättning:

 • Gustaf Gripenberg (ordförande)
 • Alexander Ehrnrooth
 • Paul Ehrnrooth
 • Louise Fromond
 • Karsten Slotte

Audit Committee sammanträdde fyra gånger under 2013 och medlemmarnas deltagande vid kommittémöten var 100 %. Förutom det ordinarie arbetet övervakade Audit Committee hur företagets femåriga investeringsprogram framskred och man diskuterade även företagets hållbarhetsarbete och rapportering under 2013.

Compensation Committee

Compensation Committee har som uppgift att förbereda ärenden som gäller utnämning av och arvoden till verkställande direktör och direktörerna i koncernen samt ärenden som gäller företagets belöningssystem.

Följande styrelsemedlemmar ingick i kommittén:

 • Kaj-Gustaf Bergh (ordförande)
 • Ralf Böer
 • Ingrid Jonasson Blank
 • Jukka Suominen

Compensation Committee sammanträdde fyra gånger under år 2013 och medlemmarnas deltagande vid kommittémöten var 100 %. År 2013 diskuterade Compensation Committee företagets belöningsramverk och bonusstruktur. 


Nomination and Strategy Committee

Nomination and Strategy Committee ansvarar för följande:

 • Förbereda förslag till styrelsemedlemmar för bolagsstämman efter att ha hört de större aktieägarna i företaget.
 • Förbereda förslag om styrelsemedlemmarnas arvoden för bolagsstämman.
 • Förbereda förslag till sammansättning av styrelsens kommittéer för styrelsen.
 • Förbereda förslag till val av revisorer utifrån Audit Committees förslag.
 • Fastställa kriterier och processer för utvärdering av styrelsens arbete.
 • Hantera ärenden som rör företagets strategi i samarbete med ledningen och med fokus på företagets långsiktiga initiativ.

Följande styrelsemedlemmar ingick i Nomination and Strategy Committee:

 • Kaj-Gustaf Bergh (ordförande)
 • Alexander Ehrnrooth
 • Paul Ehrnrooth

Nomination and Strategy Committee sammanträdde tio gånger under 2013 och medlemmarnas deltagande vid kommittémöten var 97 %. Bland kommitténs fokusområden fanns beredning av frågor som rör företagets långsiktiga strategi.