Årsredovisning 2013

HÅLLBARHET

EN HÅLLBAR LEVERANSKEDJA

365-årig historia, hållbar design och slitstarka produkter utgör grunden för Fiskars hållbarhetstänkande. Vår unika infallsvinkel i fråga om hållbarhet bygger på våra värderingar och vår uppförandekod. Under år 2013 låg vår fokus fortsättningsvis på att trygga transparens och hållbarhet inom vår leveranskedja och utveckla de ledarskapsegenskaper som krävs för att nå våra globala mål.

Vi tror att mer och mer människor – i motsats till den rådande slit-och-släng-kulturen – uppskattar väldesignade föremål som tillverkats för att tåla såväl tidens tand som föränderliga trender. Fiskars funktionella och innovativa produkter är avsedda att användas 365 dagar om året och redan i formgivningsskedet tänker vi på optimal användning av material och återanvändning. Hållbarhetstanken genomsyrar vår arbetsprocess hela vägen från de första skisserna till butikshyllan. Våra produkter ska vara enkla att använda, rengöra och förvara – och hålla från generation till generation.

Kvalitet styr allting Fiskars gör. Vi lovar att våra produkter som används och underhålls på rätt sätt är fria från defekter i material och tillverkning. Vår produktutvecklingsprocess bygger på ständig testning och inlärning; vi investerar i produktutveckling och tryggande av kvalitet. Vår testträdgård har en viktig roll i utvecklingen av trädgårdsprodukter och våra egna laboratorier används för att testa såväl prototyper och nya produkter i fråga om både funktionalitet och ergonomi. På så sätt kan vi säkerställa att bland annat Fiskars yxor är så gott som oförstörbara i vanligt bruk. Det enda underhållet de behöver är när eggen ska vässas.

Eftersom många av våra produkter för kök och hem används i samband med matlagning och servering ser vi genom noggrann kvalitetskontroll och krävande tester till att varje produkt lämpar sig för sitt ändamål och att alla våra material- och kvalitetskrav uppfylls. Till exempel kan alla Iittalas keramiska produkter tvättas i diskmaskinen, användas som både ugnsformar och serveringskärl eller frysas – utan att materialet tar skada.

 


Konstruktiv dialog med leverantörer

För oss är hållbarheten i vår leveranskedja av avgörande betydelse och vi arbetar för att se till att vår egen tillverkning och den tillverkning som sköts av leverantörer lever upp till våra värderingar och våra kunders förväntningar. Våra tillverkningsanläggningar utvecklas kontinuerligt för att klara av och överträffa de senaste standardkraven, och vi har valt att investera i att bygga upp vårt kunnande inom anskaffning och hållbarhet för att aktivt kunna samarbeta med våra leverantörer och stödja dem i arbetet med hållbarhetsutveckling.

Fiskars kräver att bolagets partners binder sig vid principer för arbetskrafts- och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljökonsekvenser och affärsetik som finns i Fiskars dokument Uppförandekod för leverantörer (Fiskars Supplier Code of Conduct). Vår strategi är att stärka vår leverantörsbas och bilda starka och långsiktiga partnerskap med utvalda leverantörer. Vår egen tillverkningsexpertis gör att vi kan dela vårt kunnande med våra leverantörer inte bara i tekniska frågor utan också till exempel inom hälsa och säkerhet. Vi kommer att fortsätta att utbilda våra leverantörer och utbyta bästa praxis mellan leverantörer, vår anskaffningsorganisation och våra produktionsexperter. Det är ett långsiktigt arbete som vi har förbundit oss vid.

 
CASE: Fokus på arbetssäkerhet

Arbetssäkerhet är ett viktigt utvecklingsområde för våra leverantörer och något som de hela tiden bör fästa uppmärksamhet vid.

År 2013 undersökte en finländsk medborgarorganisation tillverkningen av glasprodukter i Thailand. I enlighet med våra transparenssmål samarbetade Fiskars med organisationen genom att ge dem information och tillgång till våra leverantörer. Den rapport som utredningen resulterade i förstärker vårt beslut att se till att arbetssäkerhetsbestämmelser åtlyds för att skydda anställda mot eventuella risker. Vi fortsätter att aktivt övervaka att våra krav uppfylls och arbetar i nära samarbete med våra leverantörer för att hjälpa dem att förstå och införa de förändringar som behövs.

 


Vår hållbarhetsinriktning

Fiskars mission är att berika människors liv genom hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem därför att de är funktionella, innovativa och väldesignade. Vi vill bedriva och få vår verksamhet att växa i enlighet med tanken om en hållbar utveckling, där man värnar om människor och miljön runt omkring oss.

Våra fokusområden för hållbarhet är:
  • Hållbar design
  • Ansvarsfull tillverkning
  • Omsorg om människor och samhällen
  • Långsiktig lönsamhet
 

Målet är att möjliggöra ett hållbart vardagsliv med hjälp av våra produkter och vårt sätt att bedriva affärsverksamhet. Våra produkter ska göra det enklare för kunderna att fatta hållbara beslut i hemmet, trädgården och friluftslivet. Vid produktutvecklingen tar vi hänsyn till miljöaspekterna under produktens hela livscykel. Vi tar hänsyn till miljöaspekterna då vi fattar affärsbeslut och vi strävar efter att minimera vår inverkan på miljön i hela verksamheten.

100 %

av volymen av färdiga produkter
från Asien har auditerats

 
83 %

av våra leverantörer fick ett gott
eller tillfredställande vitsord

 

Fiskars leverantörer förutsätts följa vår Uppförandekod för leverantörer och under året 2013 fortsatte vi vårt granskningsprogram för våra försäljare genom auditering som utförs av våra egna anställda och en utomstående partner för att bekräfta att Uppförandekoden åtföljs. De största utmaningarna som uppdagades gällde arbetstiden och arbetssäkerhet såsom användning av korrekt personlig skyddsutrustning och kemikaliehantering.