Årsredovisning 2013

INVESTERARE

AKTIEÄGARE


Det sammanlagda antalet aktieägare i Fiskars Oyj Abp var 16 352 (16 148) vid slutet av året. Cirka 2,1 % (2,1) av aktiekapitalet ägdes av utländska eller förvaltningsregistrerade aktieägare.


Ledningens aktieinnehav

Styrelsemedlemmars, verkställande direktörens och ledningsgruppens samt av dem tillsammans med en familjemedlem kontrollerade samfunds ägarandel uppgick i slutet av räkenskapsperioden till totalt 34 255 529 aktier motsvarande 41,8 % av bolagets aktier och röster. Fiskars hade inget optionsprogram 31.12.2013.


Aktieinnehavets fördelning 31.12.2013
Antal
Antal


aktieägare % aktier %
Företag 615 3,76 32 298 251 39,43
Penninginrättningar och försäkringsbolag 27 0,17 1 698 158 2,08
Offentliga sammanslutningar 11 0,07 4 382 010 5,35
Hushåll 15 372 94,01 31 516 238 38,48
Allmännyttiga sammanslutningar 212 1,30 10 319 461 12,60
Utlänningar 115 0,70 435 229 0,53
Förvaltningsregistrerade

1 255 895 1,53
Sammanlagt 16 352 100,00 81 905 242 100,00


Fördelning av aktier 31.12.2013
Antal
Antal
Aktieantal aktieägare % aktier %
1─100 5 862 35,85 344 139 0,42
101─500 6 392 39,09 1 689 420 2,06
501─1 000 1 869 11,43 1 439 904 1,76
1 001─10 000 1 933 11,82 5 334 416 6,51
10 001─100 000 225 1,38 5 833 348 7,12
100 001─1 000 000 57 0,35 18 895 016 23,07
1 000 001─ 14 0,09 48 368 999 59,06
Sammanlagt 16 352 100,00 81 905 242 100,00

Bolagets största aktieägare enligt aktieregistret 31.12.2013% av aktier
Aktier och röstetal
1 Virala Oy Ab

10 275 000 12,55
2 Turret Oy Ab

9 095 406 11,10
3 Holdix Oy Ab

8 294 050 10,13
4 I.A. von Julins Sterbhus

2 689 120 3,28
5 Sophie von Julins stiftelse

2 551 791 3,12
6 Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

2 469 326 3,01
7 Oy Julius Tallberg Ab

2 408 049 2,94
8 Ehrnrooth Albert

1 630 372 1,99
9 Ehrnrooth Alexander

1 630 000 1,99
10 Ehrnrooth Jacob

1 626 929 1,99
11 Fromond Elsa

1 623 926 1,98
12 Ehrnrooth Sophia

1 536 230 1,88
13 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

1 525 871 1,86
14 Stiftelsen för Åbo Akademi

1 012 929 1,24
15 Wrede Sophie

821 790 1,00
16 Hartwall Peter Johan

748 450 0,91
17 Lindsay von Julin & Co Ab

733 320 0,90
18 Therman Anna Maria Elisabeth

722 436 0,88
19 Gripenberg Margareta

628 974 0,77
20 Åberg Albertina

628 679 0,77
20 största aktieägare 52 652 648 64,28