Årsredovisning 2013

INVESTERARE

ÅRETS NYCKELTAL

Under 2013 levererade Fiskars återigen ett starkt ekonomiskt resultat – för fjärde året i rad redovisade vi företagets bästa rörelseresultat – under volatila marknadsförhållanden och samtidigt som vi genomgick omfattande strukturförändringar och systemimplementeringar.

Ur ett försäljningsperspektiv var resultatet tudelat. Koncernens omsättning ökade 7 %, på grund av förvärvet av Royal Copenhagen, men jämförbara omsättningen minskade med 2 % på grund av en svag utveckling för Uteliv och negativ utveckling för affärsområdet Hems kategorier. Vi presterade bättre än marknaden och tog marknadsandelar på många marknader.

Fiskars organisation

Fiskars organisation följer en indelning dels i operativa segment - Europa & Asien-Stillahavsområdet, Amerika, Wärtsilä samt Övriga funktioner – dels i affärsområdena Hem, Trädgård och Uteliv. De tre affärsområdena hanteras under två geografiska segment: Europa och Asien-Stillahavsområdet och Amerika. När säljregion Asien-Stillahavsområdet upprättades böt Fiskars EMEA-segmentets namn till ”Europa och Asien-Stillahavsområdet” och segmentet består nu av tre säljregioner: Norr och Central samt Asien-Stillahavsområdet.Fiskars koncernledning i Finland har ansvar för strategi, finansiella målsättningar och utveckling av verksamheten samt ledning av gemensamma processer.

Fiskars Fastigheter

Segmentet Övriga innehåller huvudkontoret, Fastigheter, och delade tjänster. Fiskars Fastigheter ansvarar för att leda och utveckla fastigheter som används av gruppen för tillverkning eller kommersiella ändamål samt koncernens övriga fastighetstillgångar, inklusive de skogar som ägs av koncernen. Fiskars Fastigheter förvaltar och utvecklar även företagets födelseort, Fiskars Bruk. Enhetens intäkter består främst av virkesförsäljning och hyresintäkter. Fiskars fastighetsstrategi bygger på långsiktig och hållbar utveckling och utvalda tomter hyrs ut i huvudsak inom områden med bostadsplanering.


Intresseföretaget Wärtsilä utgör ett av de verksam-hetssegment som Fiskars rapporterar och behandlas som ett intresseföretag eftersom Fiskars anser sig ha ett betydande inflytande i bolaget. Wärtsiläs resultat har en betydande inverkan på Fiskars resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten. Andelen av intresseföretagets resultat rapporteras som en skild post under Fiskars konsoliderade rörelseresultat. Fiskarskoncernen har ett samarbetsavtal med Investor AB för att skapa en långsiktigt stark ägare till Wärtsilä. Fiskarskoncernens och Investor AB:s gemensamma ägarbolag Avlis AB och dess dotterbolag Avlis Invest AB hade ett innehav vilket motsvarade 21,8 % av aktier och röster i Wärtsilä vid slutet av året 2013.

 
 798,6
 
milj. euro

 

   Omsättning

73,8
Milj. euro

Rörelseresultat utan engångsposter

1,14
euro

Resultat/aktie

 
 81,0
Milj. euro

  Kassaflöde från
  löpande verksamhet

  61

 


         Soliditet 

4 087
 

 


Personal (FTE i genomsnitt)

 

Koncernens nyckeltal

Milj. euro 2013 2012 Förändring
Omsättning 798,6 747,8 7 %
Rörelseresultat (EBIT)  61,0 63,9 -4 %
Poster av engångsnatur* -12,8 0,8  
EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 63,1 17 %
EBITDA exkl. poster av engångsnatur 98,1 84,9 15 %
Andel av intresseföretagets resultat 50,8 47,8 6 %
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar 0,7 5,6 -87 %
Resultat före skatt** 108,3 200,4 -46 %
Periodens resultat** 94,0 178,9 -47 %
Resultat per aktie, euro*** 1,14 2,18 -48 %
Eget kapital/aktie, euro 7,71 7,56 2 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten**** 81,0 95,0 -15 %
Soliditet, % 61 % 66 %  
Nettogearing, % 24 % 12 %  
Investeringar 37,2 32.8 14 %
Personal (FTE), i genomsnitt 4 087 3 364 21 %
       
* 2013 omstruktureringskostnader för EMEA 2015 program och nedskrivningar. 2012 upplösning av en avsättning rörande försäljningen av Silva 2011.
** Inklusive en vinst av engångsnatur från försäljning av Wärtsiläaktier på 87,0 milj. euro 2012.
*** Inklusive 1,06 euro per aktie från försäljningen av Wärtsiläaktier 2012.
**** Inklusive Wärtsilädividender på 25,6 milj. euro år 2013 och 26,8 milj. euro år 2012.