Årsredovisning 2013

INVESTERARE

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OCH DIVIDEND

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen 12.3.2014 kl. 15.00 i Kongressflygeln i Helsingfors Mässcenter (Mässplatsen 1, Helsingfors). Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag 28.2.2014 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 7.3.2014 kl. 15.00, vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

(a) på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com; eller
(b) per telefon mån - fre kl. 9.00 - 15.00 på numret +358 (0) 207 70 68 75

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som utgick 31.12.2013 utbetalas 0,67 euro per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 17.3.2014 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas 24.3.2014.

Mer information om de ärenden som tas upp på bolagsstämman samt om anmälning finns i kallelsen till bolagsstämma. Kallelsen återfinns på Fiskars hemsida www.fiskarsgroup.com.